DAGOPVANG

De wijze waarop de kinderen worden opgevangen
Op het kinderdagverblijf worden de kinderen opgevangen in de zogenoemde stamgroep. Er zijn iedere dag vaste leidsters aanwezig. De kinderen verblijven in een ruimte die is afgestemd op de leeftijd en de individuele behoefte van het kind. Aan de kinderen worden gerichte activiteiten aangeboden en er is voldoende spelmateriaal voor iedere leeftijdsfase aanwezig op iedere groep. Dagelijks worden er op de groep activiteiten gedaan om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Op ‘T Skooltje wordt gewerkt met een verticale groepssamenstellingen.

Kwaliteit en Kinderopvang
De Wet Kinderopvang stelt dat exploitanten van kinderopvangorganisaties verplicht zijn een beleid te ontwikkelen waarin ze vastleggen hoe ze met kwaliteit omgaan. Alles wat u wilt weten over ‘ T Skooltje, de kwaliteit en het beleid, kunt u terugvinden in ons pedagogisch beleidsplan. Deze ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

Hoe ziet de opvang eruit?
Bij ons staat het kind en diens belevingswereld centraal. De begeleiding sluit aan op de individuele behoefte van het kind, immers elk kind is anders. Wij stimuleren de ontwikkeling die het kind in zijn eerste levensfase doormaakt. Naast geborgenheid en verzorging leggen wij daarom het accent van de begeleiding op spel, fantasie en expressie. Centraal in ons beleid staat tevens de positieve benadering van het kind. Dit komt tot uiting door de kinderen te belonen, te stimuleren, naar ze te luisteren en ze te respecteren. Bij het corrigeren van het kind wordt niet het kind zelf afgekeurd, maar het gedrag.

“Ik vindt het niet goed dat jij dit doet, omdat…?”

Verder vinden wij het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Hierbij is het hanteren van vaste rituelen gewenst. Een voorbeeld hiervan is het afscheid nemen van de ouder. Dit gaat volgens een vast ritueel.

“De leidster neemt het kind van de ouder over en samen wordt er gezwaaid.”

Een ander voorbeeld is het werken volgens een vaste dagindeling met daarin terugkomende vaste eet, slaap en speelmomenten. Voor een uitgebreide uitleg van de werkwijze verwijzen wij u graag naar ons pedagogisch beleidsplan dat ter inzage ligt op het kinderdagverblijf.

Wat doet mijn kind allemaal op een dag?
Er zijn vaste momenten op de dag waarbij de groepsleidsters met de kinderen gezamenlijk dingen ondernemen bijvoorbeeld; om te eten, te drinken, te zingen, voor te lezen, muziek te maken en gezellig te praten. Deze vaste tijden bieden uw kind structuur en houvast.

Er wordt regelmatig feest gevierd met de kinderen. Samen een feest vieren legt de nadruk op het gevoel van verbondenheid met elkaar. Ook gaan we zo vaak mogelijk naar buiten, in de tuin of wandelen met de bolderwagen.

Hoe weet ik of mijn kind het naar zijn zin heeft?
Iedere dag heeft u tijdens het brengen en het halen van uw kind een mondelinge overdracht met één van de groepsleidsters. Hierin komen alledaagse zaken aan de orde zoals:

  • Heeft het kind goed geslapen
  • Goed gegeten
  • de belevenissen en ondernomen activiteiten

Verder hebben we op het kinderdagverblijf een individuele schriftelijke overdracht. In dit overdrachtsschrift worden alle belevenissen, ondernomen activiteiten en bijzonderheden beschreven door de groepsleidster. Het overdrachtsschrift neemt u iedere keer dat uw kind ‘ T Skooltje bezoekt mee. Vooral voor de baby’s is dit belangrijk, aangezien u het ritme en het schema van uw kindje duidelijk kunt beschrijven. Aan het einde van het dag krijgt u het aangevulde schriftje weer mee naar huis.

Wij sturen dagelijks foto’s van de kindjes tijdens activiteiten e.d. naar de ouders via de what’s app. Zo kunt u toch een beetje het gevoel hebben ‘erbij’ te zijn!

Contacten buiten het kinderdagverblijf
Binnen het kinderdagverblijf is er een oudercommissie actief. Deze oudercommissie is een doorsnee van ouders vanuit de verschillende groepen. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders en hun kinderen naar de leiding van ‘ T Skooltje.

Hoe zorgt u als ouder voor een goede overdracht?
Als kinderdagverblijf vinden we het belangrijk dat de ouders de tijd nemen voor een mondelinge overdracht tijdens het brengen en het halen. Verder is het belangrijk dat als u informatie heeft die van belang kan zijn voor een optimale verzorging gedurende de periode dat het kind op het kinderdagverblijf verblijft, dat u dit ook tijdens de overdracht aan de desbetreffende groepsleidster verteld. Alleen op deze manier kunnen wij uw kind op een goede en verantwoorde manier verzorging bieden. Op deze manier kunnen wij de opvang van uw kind afstemmen op de verzorging die ieder kind individueel nodig heeft.

Wie bepaalt de huisregels binnen het kinderdagverblijf?
De huisregels van het kinderdagverblijf worden vastgelegd door middel van het pedagogisch beleidsplan. U kunt dan denken aan regels die te maken hebben met de dagelijkse verzorging van uw kind op het kinderdagverblijf. Dit pedagogisch plan ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

Hoe wordt er omgegaan met een ziek kind?
Als een kind op het kinderdagverblijf ziek wordt dan is er een meldingsplicht naar u als ouders om u op de hoogte te brengen van het feit dat uw kind koorts heeft . Op het moment dat er contact met u als ouder wordt opgenomen, kijken we naar de situatie van het kind op dat moment. Met name de conclusies van “Hoe voelt een kind zich” is een belangrijke constatering. “Is het voor de groep beïnvloedbaar, en is het nog werkbaar voor de medewerkers?”

Kan mijn kind ook op een andere dag komen dan afgesproken?
Als ouder heeft u de mogelijkheid om uw kind  een dag extra te laten komen. Dit gaat in overleg met het kinderdagverblijf. Er zal bekeken worden of de bezetting van de kinderen en het personeel het toelaat. De extra dag wordt extra in rekening gebracht.

Waar kan ik terecht met klachten?
Heeft u klachten en/of opmerkingen, dan horen wij dit als kinderdagverblijf graag van u. In eerste instantie gaat u met uw klacht en/of opmerking naar de leiding of u maakt uw klacht schriftelijk bekend. Mocht de klacht mondeling binnenkomen, zal de desbetreffende persoon bij wie de klacht en/of opmerking binnenkomt, dit noteren op het daarvoor bestemde klachtenformulier die op elke groep aanwezig is. Uw klacht en/of opmerking zal dan in eerste instantie door de directie in behandeling worden genomen en u zult binnen een gesteld termijn een reactie krijgen op uw klacht. Mocht dit naar u idee als ouder niet afdoende zijn, dan zal deze klacht worden voorgelegd aan de klachtencommissie.

Welke opleidingen hebben de groepsleidsters gevolgd?
Met kinderen omgaan is geen eenvoudige klus, elke ouder weet dat. Nog net even wat anders is het omgaan met kinderen die niet je eigen kinderen zijn. Onze medewerkers moeten daarom wel degelijk goed en professioneel opgeleid zijn en over voldoende vakkennis beschikken. Dat betekent in de praktijk dat al onze groepsleidsters de daarvoor vereiste opleiding bezitten.

Wat zijn onze jaarlijkse terugkerende activiteiten?
Op het kinderdagverblijf zijn er activiteiten die jaarlijks terugkeren en herkenbaar en leuk zijn voor alle kinderen op het kinderdagverblijf. De activiteiten zijn natuurlijk aangepast op de samenstelling van de groep. De activiteiten die u als ouder jaarlijks terug zult zien op het kinderdagverblijf zijn:

Verjaardagen:
Het vieren van een verjaardag heeft echt zijn eigen tintje op het kinderdagverblijf. Uw jarige kind krijgt een mooi versierde muts en mag op deze dag trakteren voor zijn/ haar verjaardag. De jarige job krijgt op deze dag zijn eigen “verjaardagsstoel” Op deze stoel mag hij/zij staan als er voor hem/haar wordt gezongen. Daarna mag het kind zijn traktatie uitdelen aan zijn/haar groepsgenootjes.

Verjaardagen van de groepsleidsters worden meestal gevierd op de dag dat de groepsleidster jarig is. De groepsleidster zal de kinderen op deze dag op een gezellige dag trakteren. Het leuke van de juffenverjaardagen is dat alle kinderen van het kinderdagverblijf die op deze dag aanwezig zijn, meedoen met het feest.

Pasen:
Ieder jaar vieren we op het kinderdagverblijf een paasfeest. Er word dan aandacht geschonken aan het maken van een mooi versierde palmpasen stok en mogen de kinderen paaseieren zoeken die verstopt zijn in de tuin.

Sinterklaas:
Ieder jaar komt de Sint met Pieten een bezoekje brengen aan het kinderdagverblijf. Op deze dag zijn alle kinderen welkom om dit gezellige feest met elkaar te vieren. De Sint brengt met zijn Pieten persoonlijk een bezoekje. Na afloop van het bezoek laten de Pieten cadeautjes achter voor de kinderen.

Kerst:
In de laatste week van het jaar, sluiten wij het jaar af samen met de kinderen door middel van een kerstlunch/diner. Alle kinderen zijn op deze ochtend/middag van harte welkom. Samen met de kinderen gaan we een kerstlunch nuttigen, er worden kerstliedjes gezongen en kerstverhalen verteld. De sfeer wordt extra gezellig gemaakt door de kerstversiering.

Incidentele activiteiten:
Naast de jaarlijkse terugkerende activiteiten zullen er incidentele activiteiten gepland worden.  U kunt dan denken aan activiteiten gericht op bepaalde thema’s. zoals Halloween, herfst etc. De groepsleiding houdt u hiervan op de hoogte.

Eens per jaar houdt ‘ T Skooltje een borrel voor de ouders. Wij hebben besloten om dit in de eerste week van ieder nieuw jaar te doen, onze ” nieuwjaarsborrel”. Tijdens dit moment zijn alle ouders en kinderen uitgenodigd om van 15.00 – 17.00 samen het nieuwe jaar in te luiden. Wij vinden het persoonlijk contact tussen ons als organisatie en u als ouder zeer belangrijk, maar de borrel geeft u ook de gelegenheid om eens gezellig te kletsen met de andere ouders. Een moment als dit schept altijd een band en meestal wordt er nog waardevolle informatie verkregen om de opvang nog meer te optimaliseren. U krijgt hier natuurlijk ieder jaar weer een uitnodiging voor met de specifieke data.

Uitstapjes
Buiten zijn is belangrijk voor kinderen. Wij zullen dan ook dagelijks buiten te vinden zijn, indien het weer het toelaat. Uitstapjes naar het park, wandelen met de bolderkar en buiten spelen op de speelplaats zijn standaard activiteiten, waarvoor u bij inschrijving toestemming voor geeft. Uitstapjes verder van huis zal altijd eerst met u overlegd worden en niet zonder toestemming uitgevoerd worden.

Tien minuten gesprekjes
Het lijkt zeer basischool-achtig, maar in de praktijk worden deze individuele gesprekjes met ouders als zeer positief ervaren. Doordat deze gesprekken op een avond worden gehouden, zonder bijzijn van kinderen, kunnen groepsleidsters en u eens rustig bepraten hoe het met uw kindje gaat. Meestal zijn dit zeer gezellige gesprekken en wordt de band tussen u en de leidsters nog eens sterker en vertrouwder.

De koffie
De koffie staat iedere ochtend van 7.30 tot 9.00 voor u klaar! ‘ T Skooltje biedt de gelegenheid om de ochtend gezellig te beginnen. Nadat u uw kind heeft overgedragen, heeft u de mogelijkheid om samen met andere ouders en met de leiding een kopje koffie te drinken. Even rustig de dag starten, met de mogelijkheid om nog even op de groep te zijn, zodat u kunt zien dat uw kind zich uitstekend vermaakt. Een persoonlijk, sfeervol en gezellige start van de dag!