IKK

Op 1 januari 2018 zijn de kwaliteitseisen voor de kinderopvang gewijzigd. De wijzigingen verbeteren de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en alle kinderen krijgen een mentor. De wijziging van kwaliteitseisen is vastgelegd in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Gevolgen wet IKK voor u en uw kind

IHier vindt u informatie over de vijf belangrijkste maatregelen uit de wet IKK, die u en uw kind gaan ervaren. Deze wijzigingen zijn zichtbaar merkbaar op de groep.

Elk kind krijgt een mentor

Alle pedagogisch medewerkers die werken op de groep van uw kind dragen zorg voor een goede begeleiding van de kinderen in hun ontwikkelingsproces op de groep, maar ook op persoonlijk vlak. De mentor van uw kind volgt uw kind heel specifiek, zij is vast aanspreekpunt voor u als ouder en binnen de opvang ook voor de kinderen die onder haar mentorschap vallen. Dit betekent niet dat de kinderen alleen naar hun mentor mogen gaan wanneer zij vragen hebben, of hun verhaal willen delen.

Het doel van goed mentorschap is een verbindende schakel te zijn tussen ouders, collega’s en in de opvang ook met de kinderen.

Beleid Veiligheid en Gezondheid

De verplichting voor een jaarlijks vastgestelde risico-inventarisatie vervalt. Wel moet er een actueel locatie specifiek veiligheids-en gezondheidsbeleid zijn. In de praktijk wordt er gehandeld, zoals in het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie beschreven is. Dit beleid is inmiddels geschreven, ligt bij de oudercommissie en wordt met hen besproken.

Afwijken van het Beroepskracht-kind-ratio

Drie-uursregeling (update juli 2023)

Aan het begin en einde van de dag zijn er minder kinderen aanwezig in ons kinderdagverblijf en kan er afgeweken worden van de beroepskracht-kind ratio. Dit is ook het geval tijdens de middagpauzes van de pedagogisch medewerkers. Aan de hand van de presentielijsten, waarop kinderen dagelijks worden aan- en afgemeld d.m.v. de haal / en brengtijden te noteren, worden de basisroosters van de pedagogisch medewerkers aangepast.

De personeelsroosters zijn inzichtelijk in onze personeelsadministratie.

Inzet

Wij plannen ons personeel in op basis van de breng – en haaltijden van de kinderen. Omdat wij met flexibele uren werken en ouders niet verplicht een hele dag hoeven af te nemen, maar per uur, vragen wij ouders om zich aan de contracttijden te houden, zodat wij geen problemen krijgen met de kind-leidsterratio. Indien een ouder met regelmaat een kind vroeger komt brengen of later komt halen, dan passen wij het contract aan.

twee pedagogisch medewerkers

Wanneer er op een dag met twee pedagogisch medewerkers gewerkt wordt, dan zijn de gangbare personeelsdiensten van 7.00 tot 16.30 uur, 7.30 tot 17.00 uur, 8.30 tot 18.00 uur, 8.45 tot 18.15 uur en/of van 9.00 tot 18.30 uur. Afspraak is dat elke beroepskracht langer werkt, wanneer er aan het einde van hun dienst nog afgeweken wordt van de beroepskracht-kind ratio.

drie pedagogisch medewerkers

Wanneer er op een dag met drie pedagogisch medewerkers gewerkt wordt, dan zijn de gangbare personeelsdiensten van 7.00 tot 16.30 uur, 7.30 tot 17.00 uur, 8.30 tot 18.00 uur, 8.45 tot 18.15 uur en/of van 9.00 tot 18.30 uur.  Afspraak is dat elke beroepskracht langer werkt, wanneer er aan het einde van hun dienst nog afgeweken wordt van de beroepskracht-kind ratio.

Inzet één pedagogisch medewerker

Wanneer er bij een laag kind aantal met één pedagogisch medewerker gewerkt kan worden, dan streven wij ernaar om een dienst van 7.00/7.30 tot 14.00 uur en een dienst van 8.30 tot 18.00 uur, 8.45 tot 18.15 uur en/of van 9.00 tot 18.30 uur in te roosteren. Er wordt dan niet afgeweken van de beroepskracht-kind ratio. Onze voorkeur gaat echter uit naar het altijd (of in ieder geval het grootste gedeelte van de dag) met minimaal twee pedagogisch medewerkers te staan.

Afwijken tijdens middagpauze

Elke pedagogisch medewerker heeft recht op een half uur pauze. Zijn er twee pedagogisch medewerkers werkzaam, dan nemen zij in principe pauze tussen 13.00 en 14.00 uur ‘s middags. Zijn er drie pedagogisch medewerkers nodig volgens de beroepskracht-kind ratio, dan streven zij ernaar om te gaan pauzeren tussen 12.45 en 14.15 uur. De pedagogisch medewerkers wisselen elkaar af, zodat er altijd een vertrouwd gezicht achter blijft op de groep. Van de beschreven pauzetijden wordt alleen afgeweken, wanneer wij dit noodzakelijk achten om de best mogelijke zorg en aandacht te bieden aan onze kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind dat een ongelukje heeft gehad of moeilijk in slaap komt. Tijdens de pauzetijden van de pedagogisch medewerkers slapen veel kinderen, waardoor minder kinderen actieve pedagogische aandacht behoeven.

Aandacht voor de behoeftes van het kind

We streven ernaar dat kinderen altijd opgevangen worden door een vast en vertrouwd gezicht. Staat een relatief onbekende oproepkracht alleen op de groep dan zorgen we uiteraard altijd voor een goede overdracht en geven tips om het kind zich veilig en vertrouwd te laten voelen. Een knuffel van thuis kan bijvoorbeeld uitkomst bieden.

Elk kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is één van de vaste pedagogisch medewerkers op de groep van een kind en is eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen. De mentor is degene die de ontwikkeling volgt door het uitvoeren van de observaties. Zij zal ook de gesprekken met ouders voeren. Voor alle kinderen is een vertrouwde beroepskracht op de groep van belang, maar voor baby’s weegt dit belang extra zwaar. Uit onderzoek blijkt: hoe vertrouwder de volwassene, hoe beter de stressreductie.

Om die reden krijgen kinderen van 0 tot 1 jaar vaste gezichten toegewezen, waarbij altijd één van deze pedagogisch medewerkers aanwezig is op de dagen dat de baby komt. Eén van de toegewezen pedagogisch medewerkers zal ook als mentor fungeren. Tijdens het intakegesprek wordt aan de ouders en het kind vertelt wie de mentor is en indien van toepassing ook de namen van de twee of drie vaste gezichten.

Minder wisselingen in vaste gezichten van de baby’s ( 0 tot 1 jaar)

Update juli 2023

Wanneer een kind aanwezig is, zorgen we ervoor dat er minimaal één vast gezicht van het kind werkzaam is. Deze medewerker weet hoe het kind zich ontwikkelt en waar het behoefte aan heeft. Wij achten het niet wenselijk dat vaste gezichten te vaak wisselen en om die reden houden wij ons aan de volgende richtlijnen:

– Zijn er één of twee pedagogisch medewerkers vereist op de groep volgens de beroepskracht-kind ratio? Dan zijn er maximaal twee vaste gezichten per baby. Voor kinderen van 1 jaar en ouder geldt maximaal drie.

– Bij drie of meer pedagogisch medewerkers zijn er maximaal drie vaste gezichten per baby. Voor kinderen van 1 jaar of ouder maximaal vier.

In een aantal gevallen mag hiervan afgeweken worden, namelijk wanneer een vast gezicht ziek is, verlof heeft of op vakantie is. In die situaties mag een andere beroepskracht ingezet worden, in plaats van het vaste gezicht waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

– Er kan alleen afgeweken worden van het vaste gezichtencriterium in situaties waarbij maximaal twee of drie vaste gezichten zijn toegewezen,

– Er is geen ander vast gezicht beschikbaar dat ter vervanging van het afwezige vaste gezicht kan worden ingezet,

– Het vaste gezicht dat uitvalt door ziekte, vakantie of verlof is niet langer dan vier aaneengesloten weken afwezig.

Bij het inzetten van een andere beroepskracht besteden wij extra aandacht aan het waarborgen van de emotionele veiligheid en stabiliteit van de kinderen. We kiezen er dan voor om een andere vertrouwde beroepskracht op de groep in te zetten, dit kan bijvoorbeeld ook de vaste (BBL)stagiaire zijn wanneer zij voldoet aan de eisen om formatief ingezet te mogen worden of een vaste oproepkracht.

Omdat wij een klein team hebben, is er altijd een vast gezicht op de groep voor het kind.

Adviesrecht ouders

Voor de meeste voorgestelde wijzigingen geldt dat de wij de oudercommissie (indien van toepassing) in de gelegenheid stellen om advies uit te brengen over het gewijzigde beleid. Tevens informeren wij de ouders over alle wijzigingen in het beleid ten aanzien van de kwaliteitseisen waaraan wij moeten voldoen. Wij informeren u middels nieuwsbrieven, mail, app of via onze website.

’T Skooltje onderschrijft het belang van kwaliteitsborging en verbetering vanuit een wettelijke grondslag. Met de nieuwe kwaliteitseisen en maatregelen voortkomend uit de Wet IKK hopen wij dat de kwaliteit in de kinderopvang nog beter wordt geregeld dan nu.