IKK

Op 1 januari 2018 zijn de kwaliteitseisen voor de kinderopvang gewijzigd. De wijzigingen verbeteren de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en alle kinderen krijgen een mentor. De wijziging van kwaliteitseisen is vastgelegd in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Gevolgen wet IKK voor u en uw kind

IHier vindt u informatie over de vijf belangrijkste maatregelen uit de wet IKK, die u en uw kind gaan ervaren. Deze wijzigingen zijn zichtbaar merkbaar op de groep.

Elk kind krijgt een mentor

Alle pedagogisch medewerkers die werken op de groep van uw kind dragen zorg voor een goede begeleiding van de kinderen in hun ontwikkelingsproces op de groep, maar ook op persoonlijk vlak. De mentor van uw kind volgt uw kind heel specifiek, zij is vast aanspreekpunt voor u als ouder en binnen de opvang ook voor de kinderen die onder haar mentorschap vallen. Dit betekent niet dat de kinderen alleen naar hun mentor mogen gaan wanneer zij vragen hebben, of hun verhaal willen delen.

Het doel van goed mentorschap is een verbindende schakel te zijn tussen ouders, collega’s en in de opvang ook met de kinderen.

Beleid Veiligheid en Gezondheid

De verplichting voor een jaarlijks vastgestelde risico-inventarisatie vervalt. Wel moet er een actueel locatie specifiek veiligheids-en gezondheidsbeleid zijn. In de praktijk wordt er gehandeld, zoals in het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie beschreven is. Dit beleid is inmiddels geschreven, ligt bij de oudercommissie en wordt met hen besproken.

Afwijken van het Beroepskracht-kind-ratio

Vanuit de wet IKK zijn er geen vastgestelde tijdsvakken meer voorgeschreven, waarbinnen afwijken van het maximaal aantal kinderen per medewerker is toegestaan. Wij hebben in ons pedagogisch beleid vastgelegd dat wij nooit meer dan drie uur afwijken bij de dagopvang.
‘T Skooltje hanteert bij het plannen van pedagogisch medewerkers de drieuursregeling. De drie-uursregeling is opgenomen in de Kwaliteitsregels Kinderopvang en houdt in dat bij hele dagopvang op bepaalde tijdstippen minder pedagogisch medewerkers ingezet worden.
Op een hele dag mag er maximaal 3 uur minder personeel ingezet worden. Minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers moet aanwezig zijn tijdens deze 3 uur.

Wij wijken niet af van de BKR :

  • Van 7.00 tot 8.00 uur
  • Van 9.30 uur tot 13.00 uur
  • Van 14.30 uur tot 17.00 uur
  • Na 18.00 uur

Op de andere tijden is het mogelijk dat er af geweken wordt. We zorgen ervoor dat we op een dag niet langer dan 3 uur afwijken.

Minder wisselingen in vaste gezichten van de baby’s ( 0 tot 1 jaar)

Het aantal “vaste” gezichten voor nul jarigen gaat van drie vaste gezichten naar twee. Als er op basis van het beroepskracht-kind-ratio met drie of meer pedagogisch medewerkers tegelijkertijd gewerkt wordt, worden maximaal drie vaste gezichten toegewezen aan een groep met nul jarigen. Dit komt de groepsstabiliteit en de binding van de baby’s met de medewerkers ten goede. Om aan deze wettelijke maatregel te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om de pedagogisch medewerkers op de groepen zo in te plannen, dat er aan de “vaste gezichtennorm” wordt voldaan.

Adviesrecht ouders

Voor de meeste voorgestelde wijzigingen geldt dat de wij de oudercommissie in de gelegenheid stellen om advies uit te brengen over het gewijzigde beleid. Tevens informeren wij de ouders over alle wijzigingen in het beleid ten aanzien van de kwaliteitseisen waaraan wij moeten voldoen. Wij informeren u middels nieuwsbrieven, mail of via onze website.

’T Skooltje onderschrijft het belang van kwaliteitsborging en verbetering vanuit een wettelijke grondslag. Met de nieuwe kwaliteitseisen en maatregelen voortkomend uit de Wet IKK hopen wij dat de kwaliteit in de kinderopvang nog beter wordt geregeld dan nu.