KLACHTEN

Wij hebben over het jaar 2018 wederom het certificaat van de geschillencommissie ontvangen dat we ‘klachtenvrij’ zijn! Hier zijn wij natuurlijk erg trots op!

Hieronder de link naar het betreffende certificaat.

‘T Skooltje Kinderopvang Helmond2018

OPENBAAR JAARVERSLAG 2014 KLACHTEN
OPENBAAR JAARVERSLAG 2015 KLACHTEN
Klachtenvrijbrief KK 2015
Klachtenvrijbrief KC 2015
Klachtenformulier
Interne klachtenprocedure
Brochure Geschillencommissie
Reglement Geschillencommissie

De klachtenregeling voor ouders
’T Skooltje KINDEROPVANG beschikt over een interne en een externe klachtenregeling. Ouders kunnen van deze regelingen gebruik maken bij ieder ongenoegen of probleem dat een ouder of kind heeft ten aanzien van de dienstverlening van onze organisatie. Ouders worden geïnformeerd over de klachtenprocedure van ’T Skooltje KINDEROPVANG bij de klachtencommissies in het klachtenbeleid.

De interne klachtenregeling
Zit een ouder ergens mee, kan dit in eerste instantie met de betrokken leidster(s) en/of met de directie besproken worden. Misschien gaat het om een misverstand of kan het probleem snel worden verholpen.
Komen de ouder en de leidster(s) er samen niet uit, dan kan de ouder contact opnemen met de directie Estelle van der Ploeg. Zij zal proberen de klacht naar tevredenheid op te lossen. De klacht kan mondeling worden ingediend, maar ook schriftelijk. Hiervoor is een formulier te downloaden via de website.
Ook kan de ouder zich tot de oudercommissie richten.

De externe klachtenregeling
Wanneer een klacht niet op een bevredigende wijze kan worden afgehandeld of wanneer een ouder dit wenst, dan kan de ouder gebruik maken van de externe klachtenregeling.

Geschillencommissie Kinderopvang
Ouders die gebruik maken van de dagopvang  kunnen zich  wenden tot de geschillencommissie Kinderopvang. Ook bij de Geschillencommissie Kinderopvang kan de ouder een klacht schriftelijk indienen.

Voordat de Geschillencommissie een klacht in behandeling neemt wordt nagegaan of de ouder de klacht ook bij ’T Skooltje KINDEROPVANG gemeld heeft. De Geschillenregeling en de nakominggarantie zijn opgenomen in de tekst van de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang, die van toepassing zijn op de Algemene voorwaarden van ’T Skooltje KINDEROPVANG.

Uw kind of kinderen gaan naar de kinderopvang, zoals de buitenschoolse opvang (4-12 jaar), een kinderdagverblijf (kinderen van 0-4 jaar), gastouderopvang of een peuterspeelzaal, maar u bent niet tevreden over de opvang. Of u bent het als oudercommissie niet eens met een (voorgenomen) besluit van de ondernemer.

U heeft bijvoorbeeld een klacht over:

  • De afnemende kwaliteit van de opvang
  • het wijzigen van de openingstijden door de ondernemer en waar u extra voor moet betalen
  • Het veranderen van locatie voor vakantieopvang
  • Een te betalen opzegtermijn van twee maanden
  • Te betalen annuleringskosten, terwijl u ruim van te voren heeft geannuleerd
  • De vele wisselingen in personeel
  • De verzorging van uw kind
  • Andere zaken binnen de kinderopvangorganisatie, die niet goed gaan

De eerste stap is om de organisatie te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie, waar uw zaak door een onpartijdige commissie wordt beoordeeld.

Commissie

De commissie die de meeste klachten over dit onderwerp behandelt, is de:

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Alle ondernemers in de kinderopvang moeten wettelijk zijn aangesloten bij De Geschillencommissie. Voor gastouders geldt dat de gastouderbureaus moeten zijn aangesloten. U kunt de opvangorganisatie opzoeken in de adressengids ondernemers.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen bedragen:  25,00.

Dit is het bedrag dat De Geschillencommissie rekent voor het behandelen van uw klacht. Dit geld krijgt u echter terug wanneer uw klacht gegrond wordt verklaard. Als De Geschillencommissie u in het gelijk stelt, wordt de ondernemer verplicht om u dit bedrag terug te betalen. In dat geval zijn er voor u geen kosten aan de procedure verbonden.

Postadres
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag

Telefoonnummer: 070 – 310 53 10. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Faxnummer: 070 – 365 8 814

’T Skooltje KINDEROPVANG wil ongenoegen en klachten van ouders graag horen, zodat deze kunnen worden opgelost. De klachtenregelingen waarborgen een zorgvuldige afhandeling van klachten van ouders. De gekozen oplossingen en getroffen maatregelen dragen op deze wijze bij aan het ontwikkelen en verbeteren van de dienstverlening van ’T Skooltje KINDEROPVANG.

Meer informatie over de genoemde klachtenregeling is te vinden op de volgende websites:

’T Skooltje KINDEROPVANG:                                           www.t-skooltje.nl
Geschillencommissie Kinderopvang :                                www.degeschillencommissie.nl