VASTE GEZICHTENCRITERIUM

Een vaste pedagogisch medewerker biedt sociaal-emotionele veiligheid aan een baby. De medewerker weet hoe de baby zich ontwikkelt, waar de baby gestrest van raakt en weet waar de baby behoefte aan heeft. Een vast gezicht is een criterium bij de opvang van nuljarigen.

Elk kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is één van de vaste pedagogisch medewerkers op de groep van een kind en is eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen. De mentor is degene die de ontwikkeling volgt door het uitvoeren van de observaties. Zij zal ook de gesprekken met ouders voeren. Voor alle kinderen is een vertrouwde beroepskracht op de groep van belang, maar voor baby’s weegt dit belang extra zwaar. Uit onderzoek blijkt: hoe vertrouwder de volwassene, hoe beter de stressreductie.

Om die reden krijgen kinderen van 0 tot 1 jaar vaste gezichten toegewezen, waarbij altijd één van deze pedagogisch medewerkers aanwezig is op de dagen dat de baby komt. Eén van de toegewezen pedagogisch medewerkers zal ook als mentor fungeren. Tijdens het intakegesprek wordt aan de ouders en het kind vertelt wie de mentor is en indien van toepassing ook de namen van de twee of drie vaste gezichten.

Richtlijn vaste gezichten criterium

Wanneer een kind aanwezig is, zorgen we ervoor dat er minimaal één vast gezicht van het kind werkzaam is. Deze medewerker weet hoe het kind zich ontwikkelt en waar het behoefte aan heeft. Wij achten het niet wenselijk dat vaste gezichten te vaak wisselen en om die reden houden wij ons aan de volgende richtlijnen:

– Zijn er één of twee pedagogisch medewerkers vereist op de groep volgens de beroepskracht-kind ratio? Dan zijn er maximaal twee vaste gezichten per baby. Voor kinderen van 1 jaar en ouder geldt maximaal drie.

– Bij drie of meer pedagogisch medewerkers zijn er maximaal drie vaste gezichten per baby. Voor kinderen van 1 jaar of ouder maximaal vier.

In een aantal gevallen mag hiervan afgeweken worden, namelijk wanneer een vast gezicht ziek is, verlof heeft of op vakantie is. In die situaties mag een andere beroepskracht ingezet worden, in plaats van het vaste gezicht waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

– Er kan alleen afgeweken worden van het vaste gezichtencriterium in situaties waarbij maximaal twee of drie vaste gezichten zijn toegewezen,

– Er is geen ander vast gezicht beschikbaar dat ter vervanging van het afwezige vaste gezicht kan worden ingezet,

– Het vaste gezicht dat uitvalt door ziekte, vakantie of verlof is niet langer dan vier aaneengesloten weken afwezig.

Bij het inzetten van een andere beroepskracht besteden wij extra aandacht aan het waarborgen van de emotionele veiligheid en stabiliteit van de kinderen. We kiezen er dan voor om een andere vertrouwde beroepskracht op de groep in te zetten, dit kan bijvoorbeeld ook de vaste (BBL)stagiaire zijn wanneer zij voldoet aan de eisen om formatief ingezet te mogen worden of een vaste oproepkracht.

Omdat wij een klein team hebben, is er altijd een vast gezicht op de groep voor het kind.